0

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، تربت جام امام خمینی

آدرس کارخانه: خراسان رضوی تربت جام

تلفن دفتر مرکزی:05152524773